Rozhodcovské konanie • okr. Prievidza a okolie

JUDr. Kamil Andree

JUDr. Kamil Andree

Advokátní kancelář zajišťuje právní služby v běžných oblastech práva, zejména občanského, obchodního, trestního, rodinného, insolvenční, rozhodčího řízení, vymáhání pohledávek a exekuce.

136 kmČeská republika Olomouc, Horní náměstí 4

Čoskoro zatvára (v 16:30)

Advokát v Šumperku – Mgr. Pavla Frodlová

Nabídka služeb advokátní kanceláře se zaměřením na trestní právo, občanské právo, rodinné právo, rozhodčí řízení a vymáhaní pohledávek.

Advokátní kancelář Slavičín – Valašské Klobouky

Advokátní kancelář – advokát pro okr. Zlín, Vsetín: vymáhání pohledávek, platební rozkaz, rozhodčí řízení, kupní a darovací smlouva, převod nemovitostí, advokátní úschova, založení s.r.o., rozvod, občanské, obchodní, rodinné právo aj.

Čoskoro zatvára (v 16:00)

Robert Pastorčák

Kompletní realitní služby v oblasti nákupu, zprostředkování a prodeje nemovitostí. Poradenství a právní servis, investice do komerčních objektů a zajištění vhodných hypotečních úvěrů.

EU ARBITERS, spol. s r.o.

Zajišťujeme rozhodčí řízení a poskytujeme vzdělávací či školicí činnost pro rozhodce. Nabízíme služby v oblasti administrativní správy.

Arbitrážní a rozhodčí společnost, s.r.o.

Zabýváme se organizací a realizací rozhodčího řízení, které je plnohodnotnou alternativou k soudnímu řízení.

Společnost rozhodců, s.r.o.

Zabýváme se organizací rozhodčího řízení.

ZATVORENÉ (Otvára v Št 08:00)

E-rozhodci, s.r.o.

Firma zajišťuje organizačně, ekonomicky a technicky činnost fyzických osob - rozhodců ad hoc.

Advokátní kancelář JUDr. JAN HANDLÍŘ

Jedná se o advokátní kancelář poskytující širokou paletu právních služeb: od řešení sporů (včetně řešení dlužnické agendy), přes sepis smluv, až po zakládání společností (právnických osob). Dále poskytujeme poradenství v oblasti rodinného, pracovního a …

Českomoravská rozhodčí, s.r.o.

Poskytujeme zabezpečovací činnost nezávislých rozhodců.

122 kmČeská republika Ostrava - Moravská Ostrava, Cihelní 128/27

ZATVORENÉ (Otvára v Št 07:30)

EUR-Lex - l16028 - EN - EUR-Lex

eur-lex.europa.eu/SK/legal-content/summary/europ …

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 861/2007 z 11. júla 2007, ktorým sa ustanovuje Európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu (Ú. v. EÚ L 199, 31.7.2007, s. 1 – 22) Následné zmeny nariadenia (ES) č. 861/2007 boli zapracované do základného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

Rozhodcovské konanie v medzinárodnom obchodnom styku

dspace.cuni.cz/handle/20.500.11956/44745

Rozhodcovské konanie je spôsob urovnávania sporov alternatívny k súdnemu konaniu, kde neutrálna tretia osoba - rozhodca, rozhoduje spor v konaní, ktorého výsledkom je záväzný a vykonateľný rozhodcovský nález. Prvá kapitola je venovaná všeobecnej charakteristike alternatívnym spôsobom riešenia sporov, vymedzuje ich vzťah k ...

Rozhodcovský súd a rozhodcovské konanie – výhody a nevýhody

www.podnikajte.sk/vymahanie-pohladavok/rozhodcov …

Slovenská advokátska komora alebo Slovenská hospodárska komora), právnické osoby, ktorým to ukladá zákon (napr. banky). Za rozhodcovský súd koná buď jedna alebo viacero osôb, ktoré sa nazývajú rozhodcovia. Je na uvážení zmluvných strán, či sa dohodnú na jednom alebo viacerých rozhodcov. Ich počet však musí byť nepárny.

Rozhodcovské konanie – základné informácie (2023) | AKMV

www.akmv.sk/rozhodcovske-konanie-zakladne-inform …

Rozhodcovské konanie predstavuje alternatívny spôsob riešenia súdnych sporov. V rozhodcovskom konaní je možné rozhodovať ako tuzemské, tak aj medzinárodné obchodnoprávne a občianskoprávne spory. Rozhodcovské konanie je upravené zákonom č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní.

Rozhodcovské konanie SR | Rýchlejšie a lacnejšie rozhodovanie sporov

www.rsba.sk

Spoločnosť Rozhodcovské konanie SR s.r.o. je vybranou osobou podľa § 6 ods. 3 zákon o rozhodcovskom konaní (nie je rozhodcovským súdom). Účelom vybranej osoby je výber (zvolenie) rozhodcu v rozhodcovskom spore (nie rozhodnutie v rozhodcovskom spore). Tento spôsob vyberania rozhodcov je aj v zahraničí celkom bežný.

Zobrazit Slovenské rozhodcovské konanie a medzinárodné rozhodcovské ...

journals.muni.cz/cpvp/article/view/7655/6710

← Návrat na podrobnosti článku Slovenské rozhodcovské konanie a medzinárodné rozhodcovské pravidlá

Rozhodcovské konanie – Simona Ladiková

theses.cz/id/1ejclz

Rozhodcovské konanie ako alternatívny spôsob riešenia majetkových sporov Rudolf Urbanovič ; Rozhodcovské konanie v kontexte zmien prevedených novelou zákona o rozhodčím řízení č. 19/2012 Sb. Tomáš Vavro ; Rozhodcovské konanie (rozhodcovský súd) Katarína Príbelská ; On-line rozhodcovské konanie Zuzana Adameová

Rozhodcovské konanie – v čom je lepšie ako súd? | Podnikajte.sk

www.podnikajte.sk/vymahanie-pohladavok/rozhodcov …

Rozhodcovská zmluva je druhým zo spôsobov, ktorým je možné dohodnúť sa na rozhodcovskom konaní a jeho podmienkach. V zásade sú na takúto zmluvu kladené rovnaké požiadavky ako na rozhodcovskú doložku s rozdielom, že rozhodcovská zmluva: Je uzatváraná samostatne, tj. na samostatnej listine mimo hlavnú zmluvu.

rozhodcovské konanie - NS-SR/Judikáty.info

www.judikaty.info/najvyssi-sud-sr-jaspi/rozhodco …

Právna veta: Konanie pred všeobecným súdom o zrušenie rozsudku rozhodcovského súdu podľa zákona č. 244/2002 Z. z. na rozhodcovské konanie nenadväzuje a nie je možné ho považovať za ďalšie opravné konanie. Predmetom takého konania všeobecného súdu nie je vecná správnosť rozhodnutia rozhodcovského súdu vo veci samej.

Rozhodcovské konanie - Rozhodcovský súd

rozhodcovsky-sud.sk/rozhodcovske-konanie

Rozhodcovské konanie. Rozhodcovské konanie sa považuje za najvýznamnejšiu formu alternatívneho riešenia sporov, a to nepochybne z dôvodu jeho početných výhod, tak vo vzťahu k súdnemu konaniu, ako aj k iným alternatívnym formám riešenia sporov. Je to konanie, v ktorom rozhodcovský súd v súlade so zákonmi prejednáva a ...

Oponentský posudek na diplomovou práci Niny Hulmanové „Rozhodcovské ...

dspace.cuni.cz/bitstream/handle/20.500.11956/447 …

„Rozhodcovské konanie v medzinárodnom obchodnom styku” Celkový počet stran diplomové práce: 72 Datum odevzdání: 28.3.2012 1. Aktuálnost tématu: Diplomantka si zvolila téma diplomové práce „Rozhodcovské konanie v medzinárodnom obchodnom styku“, přičemž se ve své práci zaměřila především na

NOVÉ USPORIADANIE SÚDOV od 1. JÚNA 2023

www.justice.gov.sk/dokumenty/2021/06/Brozura_SM_ …

Prievidza, Bánovce nad Prešov, Sabinov Poprad, Kežmarok Pezinok, Senec Nitra, Topoľčany, Námestovo, Dolný Kubín, ... rozhodcovské konanie (arbitráž) OS BA V OS BB OS KE I KS BA KS BB KS KE MS BA III OS BB MS KE KS BA KS KE KS BB burzové obchody OS BA V KS BA MS BA III KS BA

Rozhodcovské konanie - ja-sr.sk

ja-sr.sk/files/Rozhodcovske_konanie.pdf

rozhodcovské konanie je súkromnoprávnym konaním.Je preto nezlučiteľné s povahou právneho štátu, aby boli súkromnoprávne orgány mocensky postavené plnohodnotne na roveň orgánom disponujúcim verejnou mocou. Zákon výslovne nekonfrontuje navzájom inštitút dobrých mravov a inštitút neprijateľnej zmluvnej podmienky.

Rozhodcovské konanie SR | Združenie rozhodcov

www.rozh.sk

Rozhodcovské konanie má nesporne viacero výhod oproti klasickému súdnemu konaniu. V združení rozhodcov Rozhodcovského konania SR pôsobím (JUDr. Milan Ficek - advokát) ako hlavný rozhodca, som advokátom a partnerom advokátskej kancelárie Ficek & Ficeková s hlavným sídlom v Bratislava a pobočkami v jednotlivých mestách v SR. ...

Arbitráž – Wikipédia

sk.wikipedia.org/wiki/Arbitr%C3%A1%C5%BE

Arbitráž môže byť: posúdenie. rozhodovanie sporov v rozhodcovskom konaní (rozhodcom alebo rozhodcovským súdom), pozri rozhodcovské konanie. v minulosti v Česko-Slovensku a iných socialistických štátoch: skrátene hospodárska arbitráž (orgán riešiaci spory medzi socialistickými organizáciami alebo týmito organizáciami a ...

Návrh ZÁKON - Ministerstvo spravodlivosti SR

www.justice.gov.sk/dokumenty/2021/05/MPK_Civilny …

(1) Ak sa rozhodcovské konanie začalo skôr ako konanie na súde, súd konanie aj bez návrhu preruší až do doby, kým sa v rozhodcovskom konaní rozhodne o právomoci alebo vo veci samej. (2) Ak bolo právoplatne rozhodnuté, že spor sa má prejednať a rozhodnúť v rozhodcovskom konaní, súd konanie zastaví. Skúmanie právomoci § 9

Zobrazit Chovancová, K.: Medzinárodné rozhodcovské konanie v obchodnej ...

journals.muni.cz/cpvp/article/view/7678/6739

← Návrat na podrobnosti článku Chovancová, K.: Medzinárodné rozhodcovské konanie v obchodnej praxi

rozhodcovské konanie - anglický preklad - Linguee

sk.linguee.com/slovensk%C3%BD-anglick%C3%BD/prek …

Rozhodcovské konanie sa p ozastaví na obdobie potrebné na uskutočnenie postupov ustanovených v pravidlách 18, 19 a 20. The arbitrat ion panel proceedings shall be suspended for the period taken to carry out the procedures provided for in rules 18, 19 and 20.

Rozhodcovské pravidlá rozhodcovského konania - ARBITREA

www.arbitrea.sk/cl/29/rozhodcovske-pravidla-rozh …

Čl. 2. Zásady rozhodcovského konania. 2.1. Rozhodcovským súdom (ďalej len „RS“) sa rozumie jediný rozhodca alebo viacerí rozhodcovia, ktorých ustanovuje vybraná osoba (ďalej len „vybraná osoba"). 2.2. Rozhodcovské konanie (ďalej len „konanie“) je neverejné, ak sa účastníci konania nedohodli inak. 2.3.

MARC21: Rozhodcovské konanie v Anglicku, Walese a v Severnom Írsku v ...

katalog.muni.cz/Record/MUB02000076826/Details

Rozhodcovské pravidlá Medzinárodnej obchodnej komory v bankovej praxi / Autor: Chovancová, Katarína, 1974- Rozhodcovské konanie a spotrebiteľské rozhodcovské konanie v systéme práva / Autor: Škrinár, Alexander, a další Vydáno: (2017)