Vymáhanie pohľadávok

porovnajslužby.sk

porovnajslužby.sk

Projekt Porovnaj služby je naozaj veľmi zaujímavým projektom a zároveň využiteľnou službou. Ide o porovnávač služieb, pričom predstava celého projektu je založená na nápade vytvorenia novej služby, ktorá ľuďom umožní jednoduchšie porovnanie jednej služby u ...

Vymáhanie pohľadávok Trenčiansky kraj (27 výsledkov) - Azet.sk

Trenčín (7) 1 - 25 z celkom 27 výsledkov Zoradiť podľa: JUDr. Marcel Kroupa - exekútor. Pridať hodnotenie. Vykonanie exekúcie. Vymáhanie pohľadávok na základe exekučných titulov. Gegeľovská 662/2 , 907 01 Myjava Kontakty.

www.azet.sk/katalog/vymahanie-pohladavok/trenciansky-kraj/

Právnici, právne služby Prievidza (90 výsledkov) - Azet.sk

Slovensko Trenčiansky kraj Právnici, právne služby - Prievidza. 1 - 25 z celkom 90 výsledkov Zoradiť podľa: JUDr. Pavel Zajac - advokát. Pridať hodnotenie. Poskytovanie právnych služieb a poradenstvo. Vykonávanie právnych činností. Advokátska kancelária. Matice slovenskej 10 , 971 01 Prievidza Kontakty.

www.azet.sk/katalog/pravnici-pravne-sluzby/prievidza/

Cezhraničné vymáhanie pohľadávok (EPZÚ) - Your Europe

Toto pravidlo môžete využiť na všetky cezhraničné prípady, t. j. keď je súd vydávajúci príkaz alebo váš podnik (v tomto prípade veriteľ) usadený v inej krajine EÚ, ako je krajina, v ktorej má dlžník bankový účet. Tento postup je známy ako európsky príkaz na zablokovanie účtov (EPZÚ) a jeho cieľom je urýchliť a ...

europa.eu/youreurope/business/finance-funding/making-receiving-payments/cross-border-debt-recovery/index_sk.htm

Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2015/ÚPSVR Prievidza

Konsolidáciou pohľadávok štátu je v zmysle § 14 ods. 1 zákona centrálne uplatňovanie splatnej pohľadávky štátu u dlžníka a na príslušných orgánoch, zabezpečenie exekučného titulu k pohľadávke štátu a vymáhanie pohľadávky štátu prostredníctvom jednej právnickej osoby (ďalej len “konsolidácia”). 4.

www.crz.gov.sk/data/att/1994917_dokument1.pdf

EUR-Lex - 32014R0655 - EN - EUR-Lex

o zavedení konania týkajúceho sa európskeho príkazu na zablokovanie účtov s cieľom uľahčiť cezhraničné vymáhanie pohľadávok v občianskych a obchodných veciach. EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE, so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 81 ods. 2 písm. a), e) a f), ...

eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/

Vymáhanie pohľadávok (339 výsledkov) - Azet.sk

Činnosť súdneho exekútora, vymáhanie pohľadávok a vykonávanie dražieb. JUDr. Ladislav Jakubec - súdny exekútor. Exekučná činnosť, servis pri vymáhaní peňažných plnení od osobného prevzatia a zaevidovania návrhu na výkon exekúcie až po vydanie výťažku a zabezpečenia uznesenia súdu o nemajetnosti povinného.

www.azet.sk/katalog/vymahanie-pohladavok/

Vymáhanie pohľadávok postup a odporúčania | KADUC & PARTNERS

platobný rozkaz, súdne konanie, vymáhanie dlhov, vymáhanie pohľadávok. Z obchodnoprávnych, ale aj občianskoprávnych vzťahov vznikajú rôzne pohľadávky a záväzky – napríklad neuhradením odplaty, nedodržaním zmluvnej povinnosti, ktorá je sankcionovateľná (zmluvná pokuta), …. Vymáhanie pohľadávok – postup a ...

www.kaduc.sk/sk/vymahanie-pohladavok-postup/

Vymáhanie pohľadávok Prievidza (5 výsledkov) - Azet.sk

Slovensko Trenčiansky kraj Vymáhanie pohľadávok - Prievidza. 1 - 5 z celkom 5 výsledkov Zoradiť podľa: Odporúčame vám . OSTIUM s.r.o. ... Služby mimosúdneho vymáhanie pohľadávok, vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva, ekonomické poradenstvo. G. Švéniho 2794/8B , 971 01 Prievidza Kontakty. Katalóg |

www.azet.sk/katalog/vymahanie-pohladavok/prievidza/

Vymáhanie Pohľadávok | Mimosúdne a Súdne Vymáhanie Dlhov

Pri vymáhaní pohľadávok je možné dohodnúť dve možnosti odmeny za vymáhanie: 1/ Odmena sa počíta na základe úspechu v konaní, a to dohodnutým % z vymoženého dlhu. 2/ Odmena sa počíta podľa vykonaných úkonov právnej pomoci v konaní, to znamená, že odmenou nie je podiel z vymoženej sumy (klient dostane v prípade ...

www.vymahanie-dlhov.sk/

KORREKT, s.r.o. vymáhanie pohľadávok

Máme viac skúsenosti, lebo nerobíme nič iné, ako vymáhanie pohľadávok. Vy máte svoj predmet podnikania, my tiež. Navyše odovzdanie pohľadávky je dôležitý psychologický moment, dokážeme s dlžníkom rokovať konkrétnejšie a rýchlejšie. ... Zaistenie pohľadávok dohodou o splátkovom kalendári, dohodou o uznaní záväzku ...

www.korrektsro.sk/

EUR-Lex - 32002L0094 - SK

1. Ak sa požiadavka o vymáhanie pohľadávky alebo o preventívne opatrenia stane bezdôvodnou v dôsledku zaplatenia pohľadávky alebo jej zrušenia alebo z akéhokoľvek iného dôvodu, dožadujúci orgán okamžite písomne informuje dožiadaný orgán, aby dožiadaný orgán mohol zastaviť všetky kroky, ktoré podnikol. 2.

eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do

Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2019/RÚVZ Prievidza

Konsolidáciou pohľadávok štátu je v zmysle § 14 ods. 1 zákona centrálne uplatňovanie splatnej pohľadávky štátu u dlžníka a na príslušných orgánoch, zabezpečenie exekučného titulu k pohľadávke štátu a vymáhanie pohľadávky štátu prostredníctvom jednej právnickej osoby (ďalej len "konsolidácia"). 4.

www.crz.gov.sk/data/att/4138712_dokument1.pdf

Ako postupovať pri vymáhaní pohľadávky | Podnikajte.sk

Ako postupovať pri vymáhaní pohľadávky. Na čo má nárok podnikateľ ako veriteľ, ktorému nebola uhradená pohľadávka, aké sú náklady súdneho konania, aké sú možné riziká spojené s vymáhaním pohľadávky na súde a kedy nemá vymáhanie pohľadávok zvyčajne zmysel.

www.podnikajte.sk/vymahanie-pohladavok/postup-pri-vymahani-pohladavky

Vymáhanie pohľadávok – vymáhanie dlhov od dlžníka - Ficek.sk

Vymáhanie pohľadávok - odmena advokáta. Odmena pri vymáhaní pohľadávok je určená podielom z vymoženej sumy, to znamená, že v prípade neúspechu odmenu klient neplatí. Odmenu je možné dohodnúť aj formou tzv. tarifnej odmeny, t.j. podľa počtu skutočne vykonaných úkonov vo veci. Výška odmeny závisí v tomto prípade od ...

ficek.sk/vymahanie-pohladavok-dlhov.html

Vymáhanie pohľadávok | PATRIOT GROUP

Spoločnosť PATRIOT GROUP. Spoločnosť Patriot sme založili 1.2.2006, ako firmu zameranú na vymáhanie pohľadávok a na ochranu osôb a majetku. Spolupracovali sme s viacerými spoločnosťami a dosiahli sme v týchto oblastiach nemalé úspechy na území celého Slovenska. Komplexnosť našich aktivít vyústila v roku 2010 do vzniku ...

www.patriotgroup.eu/

PATRIOT GROUP s.r.o. Správa, riadenie a vymáhanie pohľadávok.

PATRIOT GROUP s.r.o. Správa, riadenie a vymáhanie pohľadávok., Trencin, Slovakia. 3,004 likes · 56 were here. Dnes Vám dokážeme poradiť pri posudzovaní miery rizika Vašich pohľadávok, upozorniť Vás na

www.facebook.com/patriotgroup.eu/

[2023] Vymáhanie pohľadávok postup | Právna Poradňa - Ficek.sk

Vymáhanie pohľadávok - postup (ak pohľadávku vymáha za Vás advokát) Najvhodnejšie riešenie je zvoliť si na zastupovanie advokáta (odborníka). Neodporúčam zvoliť si na vymáhanie pohľadávky vymáhačskú firmu, ktorá nespolupracuje s advokátskou kanceláriou), pretože nielenže môžete prísť o svoju pohľadávku ...

ficek.sk/vymahanie-pohladavok-postup-6292

Vymáhanie pohľadávok - advokát | Sidor a partneri - VSadvokat

7. Rýchlosť konania. Pri vymáhaní pohľadávok postupujeme vždy čo najrýchlejšie tak, aby sa veriteľ čo najskôr dostal k svojim peniazom. V konaniach na súdoch, ktoré trvajú pridlho, pravidelne zasielame urgencie na urýchlenie riešenia veci. 2. Mimosúdne, súdne a exekučné vymáhanie. Vymáhanie pohľadávky zabezpečujeme ...

www.vsadvokat.sk/vymahanie-pohladavok

Vymáhanie pohľadávok vyplývajúcich z daní, poplatkov a ďalších opatrení

Ku každej žiadosti o vymáhanie musí byť priložený jednotný exekučný titul v dožiadanej krajine EÚ. Dožiadaný príslušný orgán využije právomoci a postupy stanovené v zákonoch, iných právnych predpisoch alebo správnych opatreniach dožiadanej krajiny EÚ, ktoré sa vzťahujú na pohľadávky týkajúce sa rovnakej alebo ...

eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/

Postup pri vymáhaní splatnej pohľadávky | Podnikajte.sk

Predžalobná výzva je prvým krokom pri vymáhaní pohľadávky. Splatnosť faktúry uplynula. Ak ide o vášho stáleho obchodného partnera a toto je jeho prvá načas nezaplatená faktúra, odporúčam aby ste mu poskytli ešte dodatočný týždeň – dva na zaplatenie faktúry. Možno má len teraz veľa povinností.

www.podnikajte.sk/vymahanie-pohladavok/postup-pri-vymahani-splatnej-pohladavky